Aktualne novice

Gojiti gensko spremenjene rastline?

dodano: 13.8.2008

www.vecer.comSDS
: "Na izredno občutljivem področju gensko spremenjenih organizmov je še naprej treba zagovarjati previdnostni princip. Zakonsko je treba urediti področje soobstoja gensko spremenjenih rastlin z ostalimi kmetijskimi rastlinami, saj to področje v Sloveniji v tem trenutku ni regulirano. Kmetu je treba dati možnost izbire pridelave, potrošniku pa možnost izbire pri nakupu hrane. Da bi potrošnik imel tudi možnost izbire mesa, je treba spodbujati sonaravno rejo živali, pri kateri uporaba gensko spremenjenih rastlin ni dovoljena."

SD: "V SD se zavzemamo za strokovno utemeljeno in družbeno odgovorno odločanje o rabi gensko spremenjenih organizmov."

LDS: "V LDS smo že večkrat poudarili, da gre pri vprašanju gojenja gensko spremenjenih organizmov izključno za strokovno vprašanje in ne toliko za politično. Upoštevajoč to dejstvo in da v zvezi s tem področjem v tem trenutku obstaja več vprašanj kot jasnih odgovorov, v LDS ne podpiramo gojenja gensko spremenjenih rastlin v Sloveniji razen za potrebe znanstvenoraziskovalnega dela. Ker gre za občutljivo področje, menimo, da mora stroka opraviti svoj dela posla, nadzorne institucije pa preprečiti morebitno nenadzorovano gojenje gensko spremenjenih rastlin."

Zares: "V Zares smo si zelo intenzivno prizadevali, da bi s posebnim zakonom in drugimi ukrepi, ki jih ima na voljo vlada, slovenske (eko)kmete in potrošnike, predvsem pa naravo samo (biotsko raznovrstnost) zavarovali pred nenadzorovano uporabo gensko spremenjenih rastlin v kmetijstvu, saj pri nas na tem področju vlada pravna praznina. Gojenje takih rastlin podpiramo samo ob doslednem upoštevanju načela previdnosti oziroma ob preglednih in strogih zaščitnih ukrepih, ki naj jih vsebuje zakon o soobstoju gensko spremenjenih rastlin z drugimi kmetijskimi rastlinami, ki bi ga morala vlada že vložiti v zakonodajni postopek. Ocenjujemo sicer, da je bolj kot gojenje gensko spremenjenih rastlin v Sloveniji prihodnost v povečanju pridelave ekološke hrane na tradicionalen, ekološki ali biodinamični način, ker imamo za to vse naravne danosti."

SNS: "Ne."

DeSUS: "Razvoj na vseh področjih prinaša velike nove pridobitve. Tako je tudi v kmetijstvu in prehrambni industriji. Tudi v tem primeru velja, da so za vprašanja, ki jih navajate, odgovorne strokovne institucije, v katerih delokrog spadajo."

SLS+SMS: "V SLS se zavzemamo za sonaravno, okolju prijazno kmetijstvo, ki lahko potrošniku ponudi nesporno kakovostno hrano. V zakonu naj se jasno opredelijo območja varovanega pasu, ki naj ne zavzemajo le območja okoli površine, na kateri se gojijo gensko spremenjene rastline, temveč naj zakon uvede varovane pasove tudi okoli ekoloških, integriranih kmetij, ki pridelujejo avtohtone rastlinske vrste, ki so ogrožene. Prav tako bi bilo treba omejiti gojenje gensko spremenjenih organizmov v naravnih, regijskih in narodnih parkih ter na območju Nature 2000."

NSi: "Podpiramo gojenje avtohtonih, gensko nespremenjenih rastlin, namenjenih za prehrano. Moramo pa se zavedati, da smo odvisni od uvoza hrane, saj sami pridelamo manj kot 50 odstotkov potrebne hrane. Uvožena hrana pa je precej gensko spremenjena. Torej tudi če odločno nasprotujemo gensko spremenjenim organizmom, jih bomo zaradi naše šibke samooskrbe še vedno uživali - tako ljudje kot živina."

Lipa: "Slovenija se je zaradi svoje specifičnosti odločila za naravi prijazno, ekosocialno kmetovanje, ki izključuje uporabo gensko spremenjenih organizmov. Njihovo gojenje lahko ima nepredvidljive posledice in nenačrtovane razsežnosti v kmetijstvu nasploh, saj lahko gojenje ene gensko spremenjene rastline zaradi raznosa semen z osemenjevanjem pomeni spremembe genskih informacij bližnjih rastlin. To pa ima lahko za Slovenijo in njeno ekološko kmetijstvo nepopravljive posledice. Je sicer res, da je Slovenija dolžna slediti evropski zakonodaji, ki v želji po večji konkurenčnosti prehrambnega trga favorizira uporabo gensko spremenjenih organizmov, a smo predvsem dolžni zaščititi slovenskega uporabnika. Zato je nujno v zakonodajo unesti ustrezna varovala. Če želimo ohraniti slovensko kmetijstvo v vsebini in obsegu, kot ga imamo danes, ne moremo govoriti o soobstoju gensko spremenjenih rastlin z drugimi kmetijskimi rastlinami."

Matija Stepišnik<< Nazaj

Želite brati naše novice tudi v prihodnje?

Prepotrebna sredstva za delovanje projekta Skupaj za zdravje človeka in narave lahko donirate na več načinov.

1. Z neposredno donacijo preko varnega in enostavnega online plačila Paypal.


2. Tako, da namenite del vaše dohodnine: