Skupaj razkrivamo

1.9.2011

Po polžje navzgor!
Anamarija Slabe, Inštitut za trajnostni razvoj

Leto 2010 je bilo z vidika »statistike« za slovensko ekološko kmetijstvo nekoliko boljše kot leto poprej. 

Število kmetij v nadzoru ekološke pridelave se je v letu 2009 namreč povečalo le za 19, v letu 2010 pa za 118, torej bistveno več. V letu 2010 je bilo tako v nadzor ekopridelave vključenih 2.218 kmetij (2,9 % vseh kmetij v Sloveniji) na 6,6 % kmetijskih zemljišč v uporabi. 1.897 kmetij je že zaključilo preusmeritveno obdobje in prejelo ekološke certifikate za svoje pridelke. Iz Tabele 1 je razvidno, kolikšni so bili deleži posameznih vrst rabe kmetijskih zemljišč v zadnjih treh oziroma dveh letih.
 
Povsod je zaznati povečanje, ki najbolj izstopa pri oljčnikih. Podatki kažejo, da je bilo lani v ekološko pridelavo vključenih že 8,5 % vseh oljčnikov v Sloveniji. To pomeni, da se pri teh dveh kulturah nadaljuje trend iz leta 2009. 

Pri sadovnjakih je treba opozoriti, da gre za skupno število hektarov, kamor so vključeni tudi ekstenzivni travniški sadovnjaki. 

Povečevanje deleža poljščin in vrtnin je žal veliko počasnejše, vsaj če ga ugotavljamo glede na celoten obseg. (Deleža vrtnin nismo mogli izračunati, saj ni bilo na voljo podatka o obsegu vseh kmetijskih zemljišč za pridelavo vrtnin.) Kot bomo videli v nadaljevanju, pa se je obseg njiv bistveno povečal glede na leto poprej.

Tudi sicer moramo opozoriti, da je izračun deleža EKO kmetijskih zemljišč po rabi zgolj indikativen. V tabeli smo namreč uporabili podatke MKGP (2011) in SURS (2010); vira podatkov sta torej različna, za osnovo za izračun za leto 2010 pa smo vzeli podatke o vseh kmetijskih zemljiščih iz leta 2009.

Zanimivo je tudi pogledati, kakšne so spremembe v obsegu rabe ekološko obdelovanih zemljišč glede na vrsto rabe oziroma kulture. V Tabeli 2 lahko vidimo, da se je leta 2009 obseg EKO kmetijskih zemljišč v primerjavi z letom prej zmanjšal za 1,5 % (kar je bilo prvič od vzpostavitve certificiranja ekokmetij), lani pa je spet prišlo do porasta, in sicer za 4,6 % v primerjavi z letom 2009. V letu 2009 se je bistveno povečal obseg vrtnin – za dobrih 25 %, letos pa le za 7 %. Zato pa se je za skoraj 19 % povečal obseg njiv. 

Kot navedeno, je bilo rekordno povečanje pri oljčnikih (54 %), le nekaj manj pa pri vinogradih (46,3 %).

Za zgodovinski spomin še Tabela 3, ki prikazuje razvoj ekološkega kmetijstva vse od začetka certifikacije. 

Zaključimo lahko, da je bil pogled na razvoj ekološkega kmetijstva lani bolj spodbuden kot leto pred tem. 

Še vedno 90% naših eko površin predstavlja travinje!

Vrsta rabe (kulture)

2008

2009

2010

Površina (ha)

Površina (ha)

Površina (ha)

vsa

skupaj v nadzoru

% v EKO nadzoru

vsa

skupaj v nadzoru

% v EKO nadzoru

vsa

skupaj v nadzoru

% v EKO nadzoru

Kmetijska zemljišča v uporabi (KZU) – skupaj

492.424

29.836

6,1

468.496

29.388

6,3

468.496

30.736

6,6

Njive

180.303

1.844

1,0

175.189

1.987

1,1

175.189

2.362

1,3

vrtnine, vklj. v rastlinjakih

 

91

 

3.516

114

 

3.516

122

 

Travinje

285.973

26.983

9,4

267.304

26.251

9,8

267.304

27.041

10,1

Sadovnjaki, vklj. travniški

8.928

712

8,0

8.783

782

8,9

8.783

838

9,5

Vinogradi

16.086

191

1,2

16.086

203

1,3

16.086

297

1,8

Oljčniki

910

16

1,8

910

50

5,5

910

77

8,5

Tabela 1: Ocene rabe zemljišč po načinu pridelave (konv./eko), Slovenija, 2008–2010; Vir: Lastni

Vrsta rabe (kulture) v nadzoru ekološke pridelave

2008

2009

2010

skupaj (ha)

skupaj (ha)

sprememba glede na prejšnje leto (v %)

skupaj (ha)

sprememba glede na prejšnje leto (v %)

Kmetijska zemljišča v uporabi (KZU) – skupaj

29.836

29.388

-1,5

30.736

4,6

Njive

1.844

1.987

7,8

2.362

18,9

vrtnine, vklj. v rastlinjakih

91

114

25,3

122

7,0

Travinje

26.983

26.251

-2,7

27.041

3,0

Sadovnjaki, vklj. travniški

712

782

9,8

838

7,2

Vinogradi

191

203

6,3

297

46,3

Oljčniki

16

50

212,5

77

54,0

Tabela 2: Spremembe v obsegu rabe ekološko obdelovanih zemljišč po vrsti rabe, Slovenija, 2008–2010; Vir: Lastni

 

1998

1999

2000

2001

2002

2003

2004

2005

2006

2007

2008

2009

2010

Št. ekoloških kmetij v nadzoru

41

300

600

1.000

1.160

1.415

1.582

1718

1.876

2.000

2.067

2.096

2.218

Ekološko obdelana zemljišča, ha

 

2.400

5.446

10.828

13.828

20.018

23.019

23.169

26.831

29.322

29.836

29.388

30.735

Število certifikatov

 

 

115

322

412

632

910

1.220

1.393

1.610

1.789

1.853

1.897

Biodinamične kmetije

 

 

166

 

 

 

 

 

 

25

21

21

21

Tabela 3: Skupno število ekoloških kmetij in obseg zemljišč v nadzoru ekološkega kmetovanja, 1998–2010 ; Vir: MKGP

Ključne besede:
ekološka kmetija, preusmeritveno obdobje, sadovnjaki, ojlčniki, vrtnine, poljščine, razvoj

 

Sorodni članki:

0,015625

Želite brati naše novice tudi v prihodnje?

Prepotrebna sredstva za delovanje projekta Skupaj za zdravje človeka in narave lahko donirate na več načinov.

1. Z neposredno donacijo preko varnega in enostavnega online plačila Paypal.


2. Tako, da namenite del vaše dohodnine: