Skupaj razkrivamo

Pesticidi imajo učinek atomskih bomb!

Le da kemična "eksplozija" ni tako burna in očitna, a je dolgoročno morda celo bolj pogubna...

Dolgo sem se odločal za pisanje in objavo tega za javnost odprtega pisma. Ključni povod zanj mi je dala nedavna smrt drage tete zaradi karcinoma in upam, da bo morda komu v daljni bodočnosti rešilo življenje in da bo vsaj tako imela njena prezgodnja smrt nek smisel.

Ravno na dan njenega pogreba, 22. junija 2006, se je v naši Sloveniji zgodilo nekaj meni dotlej nedoumljivega, nekaj, na kar sem čakal vrsto let: Inštitut za varovanje zdravja (IVZ) je končno javno objavil podatke o katastrofalnem stanju (ne)pitne vode. Še posebej sem bil pozoren na eno majhno podrobnost v omenjenem poročilu: "V Gornji Radgoni iz pip teče koktajl pesticidov, ki niti ne bi smel biti pitna voda..." (Večer, 23.06.2006)

Ta veliki problem s pitno vodo v našem obmejnem mestu so nam že kakšno desetletje nazaj obelodanili nekateri ozaveščeni strokovnjaki, katerih vest jim ni dopuščala, da bi se še naprej prebivalstvo puščalo v nevednosti. Uradne institucije so to več ali manj uspešno demantirale ali skušale zmanjšati pomembnost ugotovljenega, tu pa tam je bil izpostavljen le problem povečane vsebnosti nitratov. Očitno je pritisk okoljske politike Evropske unije premočan, tako da sedaj počasi le dobivamo realne podatke s področja celotne Republike Slovenije.

Spet sem čakal... in čakal... in nič dočakal. Če že država ne poskrbi, da bi vse Radgončane in prebivalce drugih ogroženih območij s fizičnimi ukrepi (beri: z dostavo čiste pitne vode, kolikor je je še sploh kje ostalo) zaščitila pred zdravstvenimi posledicami uživanja takšne kvazi-vode, potem bi lahko upravičeno pričakoval, da bo vložila vsaj malo več napora za opozarjanje prebivalstva, kako ravnati v trenutno zatečenem stanju, recimo ob kuhanju ali pri osebni higieni, saj si vsi zagotovo ne ne morejo privoščiti ustrezno kvalitetnih filtrov. Verjetno je večini znano dejstvo, da se kemikalije v telo vsrkavajo tudi preko kože in ne le preko hrane in pijače. Če kdo tej trditvi ne verjame, naj si natančno prebere navodila za obliže z močnimi protibolečinskimi sredstvi za bolnike z rakom, katere sem imel nedavno priložnost spoznati! Imam znanko, kateri že ena kapljica vode iz vodovodne pipe sproži alergično reakcijo na koži.

Hmm... Zdi se mi, da ne čakam le jaz, temveč tudi Vi?

Ojoj, seveda, dolžan sem vam še pojasnilo trditve iz naslova, da imajo pesticidi, ki so ponavadi shranjeni v majhnih, neopaznih stekleničkah z zvenečimi imeni veliko skupnega z zloglasnimi, strah zbujajočimi in uničujočimi atomskimi bombami! Naj vam (z dovoljenjem avtorja) navedem nekaj znanstveno dokazanih dejstev iz knjig slovenskega raziskovalca g. Antona Komata in vam bo takoj jasno, za kaj gre:


"... nam je vsem skupaj uspelo v enem samem letu, leta 1995 torej, zastrupiti biosfero z dodatnimi 5 milijoni ton strupov, kar bi zadostovalo za večdesetkratno akutno in usodno zastrupitev vsega prebivalstva planeta. Ob upoštevanju dejstva, da živi na planetu čez 5 milijard ljudi, torej pride na prebivalca nekako 1 kg pesticidov letno, kar je večdesetkratna smrtna doza na prebivalca.

Kaj smo dosegli s tem, ko smo prisegli na tako tehnologijo? Povzročili smo le eksplozijo prebivalstva, katerega sedaj nismo sposobni prehraniti. Uničili smo na milijone hektarjev plodne prsti, zastrupili biosfero, zdesetkali mikroorganizme v prsti, ki je bila in bo osnova civilizacije in vseh kultur, ustvarili množico novih škodljivcev, posegli z monokulturami v sam temelj delovanja ekosistemov in še bi lahko naštevali."


"Večina pesticidov je zelo nevarnih, ne le človeku, temveč tudi drugim organizmom v okolju. Zaradi porušenega naravnega ravnovesja se zmanjšuje kmetijska pridelava in nastajajo velike ekonomske izgube tudi izven kmetijstva. Kontaminacija prsti s pesticidi je v Nemčiji in Holandiji dosegla takšen obseg, da so ustanovili Sklad za zemljo in zgradili posebne dekontaminacijske centre, kot je npr. tisti v Bochumu, kjer so do sedaj pri temperaturi 1.200 stopinj Celzija razstrupili že 400.000 ton prsti. Dekontaminacija prsti je Holandijo v letih 1988/91 stala 1,4 % bruto nacionalnega dohodka oz. 6,3 milijarde guldnov. Toda sanitacija prsti (obnova ekološke funkcije prsti) je tehnološko še neizvedljiva. Humusa pač še ne moremo izdelati v tovarnah! Poskušajo z inokulacijami mikroflore in mikrofavne prsti, toda ali je mikrosvet prsti moč obnoviti? Ali ni bolj modro ohraniti prst v njeni vitalni, za človeka neprecenljivi funkciji?"


"Zanimiva je primerjava med uporabljeno količino pesticidov v kg/ha in doseženim pridelkom v tonah/hektar po posameznih svetovnih regijah (Edvards, 1985). Primerjava nam izjemno nazorno pokaže, da med tema dvema podatkoma ne obstaja premosorazmeren odnos. Količinsko razmerje uporabljenih pesticidov med Japonsko in Afriko je 85, razmerje povprečnega pridelka pa le 4,5. Torej je več kot očitno, da razviti svet dobesedno zasipa rodovitno prst s strupi. O smiselnosti takega početja pa naj bralec presodi sam!"


"Svetovni zdravstveni problemi, nastali zaradi vedno večje uporabe pesticidov, ne bodo naraščali sorazmerno s povečano porabo, ampak bo verjeten odziv mnogo bolj dramatičen. Večina poškodb, nastalih v človekovi genetski masi, je namreč nepovratnih – ireverzibilnih in se sčasoma množi – multiplicira. Prav tako je delovanje pesticidov v okolju stalno in dolgotrajno.

Številke so vsekakor bolj zgovorne, zato jih poglejmo. Na en akuten smrtni primer zastrupitve pride povprečno 10 hospitaliziranih primerov in od 100 do 500 oseb z izraženimi simptomi zastrupitve, ki pa zaradi raznih razlogov niso bile zdravstveno obravnavane. Lahko si le mislimo, koliko oseb so doletele biokemične, citološke, genotoksične, mutagene ali kancerogene posledice, katerih simptomi se bodo klinično pojavili šele čez 20 ali več let. Zelo verjetno lahko govorimo o milijonih!"

"Ko je leta 1962 Rachel Carsonova objavila zdaj že znamenito "Nemo pomlad" in s tem dobesedno šokirala javnost, so jo silovito napadali zlasti agrokemični lobiji. V svoji gonji proti njej so skušali doseči celo prepoved njene knjige. Posegli so celo po najbolj grobih žalitvah in grožnjah in jo skušali diskvalificirati kot državljanko, češ da je komunistka. Kakšne posledice bi to lahko imelo zanjo v tistem času, si lahko le mislimo. Toda bila je nepremagljiva in za seboj je imela javnost. Moči javnega mnenja pa v demokraciji ni moč oporekati.

Že leta 1963 je dr. Jerome Weisner, znanstveni svetovalec predsednika Kennedyja, poročal posebni komisiji, ustanovljeni za preučitev Carsoninih tez: "Uporaba pesticidov je nevarnejša od atomskih bomb!". Carsonova je zapisala: "Vsi smo seznanjeni s posledicami radiacije, kako smo torej lahko indiferentni do enakih posledic pri prosti uporabi kemičnih pripravkov v kmetijstvu?" Waltersove in Carsonine trditve takrat še niso imele oprijemljivih dokazov, dokler ni italijanski znanstvenik Amerigo Mosca, dobitnik nagrade za kemijo, na svetovni razstavi v Bruslju objavil srhljivih podatkov. Mosca je poudaril, da so toksične kemikalije, ki jih uporablja kmetijstvo radiomimetične, torej so njihove posledice povsem enake posledicam radioaktivnega sevanja. Nastale poškodbe genetičnega koda so popolnoma primerljive in jih je mogoče izraziti tudi količinsko. Mosca je ovrednotil, da je bil genotoksični potencial letne uporabe organskih fungicidov (zineb, captan, faltan) v svetu leta 1970 enak ekvivalentu eksplozij 29 termonuklearnih (vodikovih) bomb moči 14 megaton, ali drugače 14500 atomskih bomb, kakršna je padla na Hirošimo. Ko je primerjal celotno uporabljeno količino pesticidov leta 1970 v ZDA – ta je bila 453000 ton – je dobil ekvivalent genotoksičnosti, ki bi odgovarjal eksploziji 145 vodikovih bomb moči 14 megaton ali 72000 atomskih bomb enake moči, kot je bila bomba na Hirošimo. Podatke je dopolnil še z medicinskimi analizami, ki so bile porazne. Pri novorojencih je bilo pri 15 odstotkih populacije opaziti znamenja mentalne retardije, vitalnost sperme povprečnega Američana se je v tridesetih letih zmanjšala za 30 odstotkov, odstotek sterilnih med študentsko populacijo se je skokovito povečeval in v Moscovi analizi dosegal že 25 odstotkov. Njegove analize je Italija za 30 let označila kot državno skrivnost. Moč italijanskega kemičnega koncerna Montedison je namreč takrat še segala v sam vrh države."


"Že dolgo je znano, da pesticidi delujejo radiomimetično, to pa je delovanje, katerega učinek je enak učinku radioaktivnega sevanja. Pesticidi namreč povzročajo mutacije, zato so torej mutageni. Mutageni pa nimajo praga! To pomeni, da sprožitev mutacije lahko povzroči že najmanjša količina radiomimetične snovi. Dvakratni dobitnik Nobelove nagrade dr. Linus Pauling je zapisal, da je za človekovo zdravje škoda enaka, če je 100 oseb izpostavljenih dozi sevanja 10 rentgenov ali 10.000 oseb dozi 0,1 rentgena (F. Avčin, 1969).

Prenesimo to ugotovitev na problematiko pesticidov, ki prav tako kot radioaktivno sevanje delujejo radiomimetično. Velika verjetnost je, da je škoda za človekovo zdravje enaka, če je 100 oseb izpostavljenih koncentraciji 10 ppm pesticida ali 10000 oseb koncentraciji 0,1 ppm pesticida.

Italijanski znanstvenik, Amerigo Mosca, je na podlagi primerjav rezultatov testov mutagenosti izračunal ekvivalent mutagenosti med pesticidi in radioaktivnim sevanjem. Dobljeni ekvivalent mutagenosti 6,3 tone pesticidov ustreza atomski bombi z enako močjo kot tista, ki je padla na Hirošimo. Uporaba 6,3 tone pesticida povzroči torej v okolju takšne genotoksične in mutagene posledice, kot jih je povzročila atomska bomba, uporabljena v Hirošimi (P. Tompkins, C. Bird, 1992). Na naši dedni zasnovi bi povzročili razdejanje enako posledicam radioaktivnega sevanja tisoč atomskih bomb uporabljenih v Hirošimi, če bi v Sloveniji porabili le 6300 ton pesticidov na leto."


"V Sloveniji seveda obstojajo javne „uradne" evidence in statistike o porabi, iz katerih je razvidno, da smo v letu 1993 porabili 1676 ton pesticidov. Temu „uradnemu" podatku nisem verjel, čeprav so mi tudi predstavniki kmetijskega ministrstva zatrjevali, da ta drži. V zborniku Europe's Environment sem našel podatek, iz katerega sem ocenil, da je slovenska letna poraba pesticidov nekako 4500 ton. Drugi vir mi je bila slovenska carina. Iz njene dokumentacije je bilo razbrati, da porabimo precej več strupov, preko 6000 ton!

Ko sem ta podatek objavil, je med strokovno javnostjo nastal vik in krik. Obsojen sem bil „prodajanja strahu" in zavajanja javnosti. Slišal sem celo obtožbe, da napadam slovenskega kmeta. Med obtožbami ni manjkalo niti takih s političnim ozadjem! Toda vse to sem vzel v zakup, kot ceno, ki jo mora plačati vsak naravovarstvenik. Novoustanovljena vladna medresorska komisija za ravnanje z nevarnimi snovmi se je skrbno lotila svojega dela. V osnutku študije Ocena stanja z ovrednotenjem nacionalne infrastrukture za ravnanje s kemikalijami v Republiki Sloveniji (oktober 1997) lahko preberemo, da je letna uporaba pesticidov v Sloveniji kar 7775 ton! Kaj bodo sedaj na to porekli "rastlinski dohtarji" in njihovi fitofarmacevti? Kdo je zavajal in vznemirjal slovensko javnost? Zakaj so se resnični podatki prikrivali? Kdo torej načrtno laže slovenski javnosti?

Za nazornejši zaključek slovenske pesticidne zgodbe naj vam še izračunam mutageni ekvivalent sevanja za porabljenih 7775 ton pesticidov. Slovenci v enem letu prejmemo v svoje okolje mutageni ekvivalent sevanja 1234 atomskih bomb s hirošimsko močjo!"

To je bilo, kar nam je g. Komat imel za povedati v strnjeni obliki. Menim, da ni treba dodatnih razlag za trditev, da ima večina Slovencev doma v kleti pravi arzenal tekočega "jedrskega orožja". Upam, da bo sedaj vsak med vami trikrat premislil, preden bo uporabil tak zvarek.

Teta je za rakom umrla po nekajletnih hudih mukah in rak je definitivno posledica mutagenih sprememb. Nekajkrat sem že spremljal rakave bolnike ob njihovi zadnji uri in sem počasi utrujen od ignorance odgovornih v tej državi. Namesto v preventivo vlagamo milijardna denarna sredstva v nakup vedno nove opreme in zdravil za odpravo že nastalih posledic (incidenca 10.000 novih rakavih bolnikov na leto je, kot rečeno, verjetno le vrh ledene gore!) in še tu se ne znamo tako zlahka dogovoriti, kot kaže primer operacijskih miz za Onkološki inštitut. Koliko nesmiselnih solz, trpljenja bolnikov ter srčnih bolečin zaradi izgube najdražjih!

Ob tem pa se nihče ne vpraša, kje je resnični vzrok skokovitega porasta rakavih obolenj...

Skrajni čas je, da se Slovenci soočimo z resnico in da skupaj saniramo škodo ter preprečimo nadaljnje ogrožanje zdravja ljudi, živali in planetarnega ekosistema! Predvidevam, da imamo državljani pravico do korektnega obveščanja (EU ima takšna pravila obnašanja prav lepo zapisana), zato lepo prosim za javne odgovore na naslednja vprašanja:

  1. Ali je slovensko Ministrstvo za zdravje seznanjeno z dejanskimi, dolgoročnimi posledicami uporabe pesticidov na dedni material živih organizmov?
  2. Iz morebiti pritrdilnega odgovora takoj sledita naslednji dve vprašanji: zakaj tega javnosti jasno in glasno ne pove, da se lahko občani vsaj sami nekako zaščitimo, če že država tega ni sposobna ali pa tega ne zmore? (Verjetno so največji problem stroški, saj potem ne bi preostalo dovolj denarja za druge reči, recimo za nakup novih "prepotrebnih" kupov železja na osmih kolesih).
  3. Ali imata Ministrstvo za zdravje in Ministrstvo za okolje in prostor izdelan načrt nadaljnjih ukrepov za preprečitev nastajanja nove škode na dednem materialu Slovencev, saj mnogi strokovnjaki tako radi tarnajo nad nizko rodnostjo in visoko umrljivostjo v naši državi?

Če sami nimate pravih idej, bi morda lahko navedel nekaj zahtev, ki govorijo iz ust in src mnogih ekološko ozaveščenih Slovencev:

  1. Zahtevamo takojšnjo prepoved uporabe vseh fitofarmacevtskih sredstev z mutagenim delovanjem ter prepoved uporabe pesticidov, ki so hormonski motilci po Annexu 66 (ta je del resolucije EU o hormonskih motilcih).
  2. Prepoved uporabe pesticidov v naseljih (javne površine, zelenice, vrtovi, parki…).
  3. Najbolj nevarni pesticidi naj bodo dosegljivi le na recept, tako kot velja za zdravila.
  4. Zahtevamo takojšnjo inštalacijo kakovostnih filtrirnih sistemov za vodo v vrtcih in šolah na območjih s povišano koncentracijo škodljivih snovi v pitni vodi. To vodo se mora seveda uporabljati tudi za kuho obrokov najbolj ogrožene populacije in to so predvsem otroci, katerih organizem je veliko bolj občutljiv kot nas odraslih! Če ni na voljo dovolj denarja, bo pač en oklepnik imel le sedem koles.
  5. Zahtevamo črtanje vseh subvencij intenzivnemu kmetijstvu in takojšnjo preusmeritev teh sredstev v ekološko, naravi in zdravju prijazno pridelavo hrane ter promocijo naravnih metod pridelave hrane kot je recimo biodinamična po Rudolfu Steinerju ali kaj podobnega.

Mislim, da bi Slovenci lahko bili vzor celotnemu svetu glede umnega ravnanja s tem modro-zelenim planetom, saj imamo vse potrebne naravne danosti, pridne roke, znanje in povrh še edinstvenega predsednika države, ki nam ga že zavidajo marsikje po svetu, čeprav ga v tej deželi malokdo razume. Zagotovo pa bomo že čez nekaj let nanj ponosni kot druge nacije na svoje velikane – ko bomo doumeli njegova pristna prizadevanja za boljši svet.

Le malo poguma bo treba z vladne strani. Kar je bilo je bilo, oprostili vam bomo (tudi zavestno) storjene napake zadnjih nekaj desetletij, saj smo sami bili del te uničevalske mašinerije in enostavno nismo znali bolje ali smo imeli premalo modrosti. V očeh naših zanamcev boste heroji. V nasprotnem primeru bo ta prestižni status pač pripadel civilni družbi, ki se – hvala Bogu – v Sloveniji vedno močneje organizira.

Res upam, da tokrat ne bom(o) predolgo čakal(i)...

Prisrčen pozdrav!

Thomas Čuk, Gornja Radgona

P.S.: V radijski oddaji, ki je bila 29. junija 2006 na ljutomerskem Radiu Maxi, je moderatorka soočila mnenja IVZ in nekaterih vodnih distributerjev. Večina slednjih trdi, da je voda kljub ekspertizi IVZ-ja neoporečna(?!?).


Ključne besede:
pesticidi, pitna voda, kemikalije, tehnologija, rak

 

Sorodni članki:

0,015625

Želite brati naše novice tudi v prihodnje?

Prepotrebna sredstva za delovanje projekta Skupaj za zdravje človeka in narave lahko donirate na več načinov.

1. Z neposredno donacijo preko varnega in enostavnega online plačila Paypal.


2. Tako, da namenite del vaše dohodnine: