Skupaj razkrivamo

7.12.2012

Želimo zeleno prihodnost

Nevladne organizacije pozivajo vlado k zelenemu razvojnemu preboju. 

V teh prelomnih časih poteka priprava Strategije razvoja Slovenije, ki bo določila smer razvoja naše države za obdobje 2014–2020 in namensko porabo več milijard evrov iz evropskih skladov. To bodo v prihodnjih letih naša edina razpoložljiva sveža razvojna sredstva. Strategija mora odgovoriti na temeljne izzive sedanjega časa in potrebe prihodnjih generacij.

Spletna skupnost za aktivno državljanstvo Tretji člen je na Vlado Republike Slovenije naslovila poziv, naj novo strategijo usmeri v zeleni razvojni preboj in s tem Sloveniji omogoči, da polno izkoristi svoje potenciale in strateške razvojne priložnosti. Zeleni razvojni preboj vsebuje vitalne programe na sedmih družbeno pomembnih področjih: (1) prehranska samooskrba, (2) vrednostna veriga lesa, (3) energetska prenova stavb, (4) prehod na obnovljive vire energije, (5) posodobitev železniškega omrežja in javnega prevoza, (6) učinkovita raba naravnih virov in (7) zeleni turizem. 

Programi zelenega razvojnega preboja ponujajo izhod iz gospodarsko-finančne krize ter se odzivajo na obsežne in večplastne izzive, s katerimi se sooča svet: naraščajoče cene in čedalje ostrejša tekma za hrano, energente, surovine in vodo ter vedno bolj očitne podnebne spremembe. Izhodiščno stanje Slovenije za prihodnost ni dobro: imamo nizko stopnjo prehranske samooskrbe, smo na evropskem dnu po energetski in snovni učinkovitosti, prebivalstvo se stara, slovenske družine za osnovne življenjske potrebe – hrano, energijo in prevoz – namenijo čedalje večji delež družinskega proračuna. 

Priložnosti ali grožnje? 
Zato je pred našo družbo naloga, ki bi bila lahko strašljiva, če v njej ne bi bili sposobni razbrati svojih velikih priložnosti. Programi zelenega razvojnega preboja so usmerjeni v rešitve in omogočajo dolgoročni izhod iz krize. Odzivajo se na strateške priložnosti ter izhajajo iz domačih človeških in naravnih virov. Zmanjšujejo odvisnost od uvožene hrane in nafte. V mesta in na podeželje prinašajo regionalno uravnotežen razvojni zagon. Podpirajo doseganje mednarodno sprejetih podnebnih ciljev. Ustvarjajo nova delovna mesta z višjo dodano vrednostjo in spodbujajo inovativne rešitve. Podajajo pozitivno vizijo in imajo velik potencial za doseganje visoke stopnje družbenega soglasja.

Pridelajmo si ekološko hrano 
Prehranska samooskrba s poudarkom na ekološki pridelavi nam bo zagotovila dolgoročno oskrbo z varno, kakovostno in zdravo hrano po dostopnih cenah. Omogočila bo delovna mesta, revitalizacijo kmetijstva in podeželja ter dvig kakovosti življenja. Preskrba z ekološko pridelano hrano iz lastnih virov lahko ob pretresih v močno naftno odvisnih globalnih oskrbovalnih sistemih že v bližnji prihodnosti postane ključna za preživetje, hkrati pa prispeva k strateško pomembni ohranitvi enakomerne poseljenosti državnega ozemlja in regionalni koheziji.

Obudimo delo z lesom
Vzpostavitev vrednostne verige predelave lesa temelji na povečanju dodane vrednosti naše strateške obnovljive dobrine. Slovenija je dežela gozdov, saj ti pokrivajo več kot 60 % naše države. Les je naša edina gospodarsko pomembna surovina in zaradi premajhne izkoriščenosti predstavlja veliko priložnost in primerjalno prednost za Slovenijo. Z obuditvijo lesno-predelovalne industrije lahko povečamo konkurenčnost gospodarstva in zagotovimo nova kakovostna delovna mesta. 

Lotimo se energetske prenove 
Energetska prenova stavb nam bo prinesla dolgoročne energetske in finančne prihranke, nova delovna mesta ter bo prispevala k oživitvi gradbenega sektorja. Energetska prenova stavb za Slovenijo predstavlja največjo priložnost za povečanje učinkovitosti rabe energije. S tem povezano zmanjšanje porabe fosilnih goriv lahko ključno prispeva k doseganju mednarodno zavezujočih ciljev glede zmanjšanja izpustov toplogrednih plinov in k zmanjšanju odvisnosti od uvoza energentov.

Sedimo na vlak!
Prehod na obnovljive vire energije bo zagotovil dolgoročno energetsko varnost brez izčrpavanja naravnih virov. Dvignil bo konkurenčnost našega gospodarstva in s spodbujanjem domačih tehnologij ustvaril nova delovna mesta. Prebivalcem bo omogočil oskrbo z energijo po dostopnih cenah.

Posodobitev železniškega omrežja in javnega prevoza nam bo zagotovila večjo prometno varnost in cenovno sprejemljivo mobilnost, dostopno za vse, ob manjši obremenitvi okolja. Visok standard javnega prometa je merilo razvitosti države, zato mora biti tudi cilj Slovenije vzpostavitev kakovostnega, učinkovitega in integriranega železniškega prometa, ki bo konkurenčen cestnemu motornemu prometu in bo zagotavljal ustrezno raven mobilnosti na ekonomsko, okoljsko in socialno najprimernejši, t.j. trajnostni način.

Uživajmo v zelenem turizmu 
Zeleni turizem lahko postane nosilec decentraliziranega razvoja naše države. Slovenija ima odlične danosti za zeleni turizem: pestro in raznoliko krajino, bogastvo živalskih in rastlinskih vrst, dobro ohranjeno naravo in bogastvo vodnih virov. V svetu smo prepoznani kot zelena turistična destinacija. Zeleni turizem ima potencial za ustvarjanje kakovostnih lokalnih delovnih mest in dodajanje vrednosti malemu gospodarstvu ter naravni in kulturni dediščini.

Programi zelenega razvojnega preboja so skladni s strateškimi usmeritvami Evropske unije do leta 2020. Povezani s komplementarnima področjema socialne države ter gospodarstva, temelječega na znanju in inovacijah, vpenjajo zeleni razvoj v celovito vizijo pametnega, trajnostnega in vključujočega razvoja EU. Zeleni razvojni preboj je prva in v tem trenutku edina pozitivna razvojna vizija za Slovenijo. Ima veliko mobilizacijsko moč. Množično ga podpirajo organizacije, podjetja, občine in posamezniki. Številni med njimi programe zelenega razvojnega preboja že udejanjajo. V zadnjih letih so se v Sloveniji razvile številne praktične rešitve, ki stremijo k uveljavitvi načel trajnostnega razvoja, hkrati pa prispevajo h gospodarski konkurenčnosti in k zaposlovanju. 

Primeri njihovega praktičnega udejanjanja pa dokazujejo, da vizija trajnostnega razvoja ni le možna in praktično izvedljiva, temveč prinaša tudi vrsto drugih koristi. 

Podpišite tudi vi poziv Vladi RS za vključitev programov zelenega razvojnega preboja v Strategijo razvoja Slovenije 2014–2020 in soustvarite tako močen glas, da ga Vlada ne bo mogla preslišati: http://www.tretjiclen.si/slo/zrp/.

Naši glasovi so naša moč!

Ključne besede:
zeleni preboj, Tretji člen, samooskrba, les, energija, zeleni turizem, kriza, eko hrana, delovna mesta, vlak

 

Sorodni članki:

3,076172E-02

Želite brati naše novice tudi v prihodnje?

Prepotrebna sredstva za delovanje projekta Skupaj za zdravje človeka in narave lahko donirate na več načinov.

1. Z neposredno donacijo preko varnega in enostavnega online plačila Paypal.


2. Tako, da namenite del vaše dohodnine: